Thọ Bát

Thọ Bát Quan Trai ngày 27.11.2022

 

 

Thọ Bát Quan Trai ngày 06.11.2022

 

Thọ Bát Quan Trai ngày 09.10.2022