Lịch Âm Dương

Danh sách cúng dường

Danh sách cúng dường Trai Tăng 04.02.2012

ĐH Hùng Lan 20€, gđ Lê Cắn 50€, Thanh Hà 10€, gđ Đặng như Nam 10€, gđ Bình Lê 30€, Hạnh Nghĩa 20€, gđ Lê Hạ 20€, Thủy Ngô 10€, Thu Hiển 20€, Tuắn Văn 10€, gđ Hà Phương 20€, Lê thị Khương 20€, Thanh Thuặn 10€, gđ Phương Tài 20€, Huệ Tường 10€, Phúc Danh 10€, gđ Phương Hà 20€, Trằn tuắn Hùng 20€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 20€, Bạch Lan 10€, Đức Hương+Diệu Tịnh 10€, chú Ba+Tammy+Jenny+Cyndy 20€, Thiện hạnh 10€, Võ thị Mỹ 10€, Trường Thước 20€, Thu Mo20t 10€, Kim Braun 20€, Huệ Nghiêm 10€, Phùng ngọc Linh+Lan+Liên 30€, gđ Phùng văn hùng+Phùng tu Hùng+Phùng du Hùng 30€, Thành Thủy 5€, Chău Bảo Chương 10€, Quãng Liên 5 €

Danh sách cúng dường Tam Bảọ 04.02,2012:

ĐH Hùng Lan 10€, gđ Lê Cấn 50€, gđ bình Lê 20€, Tuấn Vân 10€, Lê thị Khương 20€, Thanh Thuận 10€, gđ Phương Tài 80€, Minh+Khải 10€, Phúc Danh 10€, gđ Hà Phương 20€, Trằn tuấn Hùng 20€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 10€, Bạch Lan 20€, Đức Hương+Diệu Tịnh 10€, Kim Braun 20€, Huệ Nghiêm 10€, Thành Thủy 5€, Đào quang Sáng 10€, gđ Đức Mạnh 20€, Trần tuấn Anh 10€, Châu bảo Chương 10, Quãng Liên 5

Danh sách cúng dường Trai Tăng 10.03,2012:

GĐ Thu Một 10€, Huệ Nhã 10€, Quãng Liên 10€, Danh Phúc 10€, Thu Hiển 20€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 20€, gđ Qúy thảo 10€, Thúy Phồn 15€, Khanh+Anh 10€, Nhựt Tịnh 10€, Nam Huê+Hà 20€, Quang Nhị 10€, gđ Vân Hùng Jenny 20€, chú Ba+Cindy+Tammy 20€, Ngô thủy 10€, Nam Lý 10€, Bình Lê 10, Đồng Tánh 10€, Ngọc Hân 10€, Phùng thế Phụng 10€, Lưu minh Thọ 10€, Võ thị Mỹ 10€, Nguyễn thu Hà 10€, Nguyễn Cao Tường 10€, Bạch Ngọc 20€

Danh sách cúng dường Tam Bảo 10.03.2012:

ĐH Danh Phúc 10€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 10€, Thúy Phồn 15€, Minh Khải+Khánh Vi 10€, Giang Lăng Hía 10€, Bình Lê 10€, Đồng Tánh 10€, Ngọc hân 10€, Phùng thế Phụng 10€, Nguyễn cao Tường 10€+10 giói bún , Nguyên Hưng 30€, Lưu minh Thọ 10€, Nguyễn thu Hà 10€, Nguyễn minh tuấn 20€, Nguyễn minh Đan 20€

Danh sách cúng dường Tam Bảo 31.03.2012:

ĐH Thu Thủy 10€, Thiện Thủy 10€, Nguyên hưng 50€, Thu 20€, Trầm thuận Đạt 20€, ẩn danh 20€, Thiện Hạnh 10€, Phúc Danh 10€, Hùng Lan 10€, Bạch Lan 20€, Bình Lê 20€, Cindy+Tammy+Jenny 20€, Đức Hương 10€, Huê Nam 10, Nguyễn Hữu Phước 20€, Châu trí 30€, Tâm Hiếu Thuận 40€, Tâm trang 20€, Nam Kha 20€, Hạnh Nghĩa 10€, Nương 20€,

Danh sách cúng dường trai Tăng 31.03.2012:

ĐH Trường Thước 10€, Nguyên Lạc+Nguyên Tịnh 20€, Tuấn Vân 20€, Đồng Tánh 10€, Phúc danh 10€, Hùng Lan 10€, Nguyễn hữu Phước 10€,

Thỉnh Tượng Quan Âm

ĐH Lê Cấn 10€, gđ Hà Phương 20€, Tuấn Vân 10€, Bảo Thiều 20€, Ngọc Lan 5€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 10€, Qúy Thảo 10€, Trần tuấn Hùng 15€, Thu Hiển 20€, Đồng Tánh 20€, Bạch Lan 5€, Hùng Lan 10€, Dũng Liên 10€, Hạnh 5€, Thanh Hà 10€, Lê thị Khương 20€, chú Ba 10€, Thanh+Thuận 10€, Giang Lăng Hía 10€, Nam Lý 10€, Lê văn Thận 10€, Minh Khải 10€, Diệu Hòa 10€, Thiện Huệ 10€, Đức Hương+Diệu Tịnh 10€, Chúc Phước 10€, Diệp bích Ngọc 10€, Đồng Ngọc 10€, Võ thị Mỹ 10€, Trường Thước 10€, Phương Tài 20€, Thu Một 10€, Thảo Tân 10€, Trầm thuận Đạt 10€, Trầm xuân Phượng 10€, Trầm xuân Thủy 10€, Trầm quế Phương 5€, Triệu tina Mai 10€, Kim Braun 20€, gđ Giang Minh 20€, Thành Thủy 5€, Triệu vong Nương 20€, Triệu ái Mai 10€, Đào quang Sáng 15€, gđ Nhường Luyện 10€, Huệ Nghiêm 10€, gđ Đức Mạnh 10€, gđ Châu bảo Chương 20€, Trần tuấn Anh 10€, Triệu văn Kiện 20€, Nguyễn hồng Quế 20€, Tuấn Vân 20€, Nhật Nhân 5€, Hường Quãng Liên 5€, Bình Lê 10€, Nguyên Tịnh 10€, Giàu 10€

Thỉnh Tượng Bổn Sư:

ĐH Hồ thị Kim Hạnh 20€, Bình Cương 20€, Thành Thủy 20€, Tân Thảo 10€, Hùng Tú Anh 10€, Yến Cao 20€, Trần thị Nhơn 50€, Trang 5€, Trúc Cư 5€, gđ Tuấn Thy 50€, gđ Phi Anh Khanh 50€, gđ gì Bé 50€, Huệ Nhã 30€, Diệu Lộc +Mai 50€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 20€, Diệp Bảo Tuấn 20€, gđ Diệp Bích Huyền 20€, Diệp Bích Nga 20€, Diệp Bích Thủy 20€, Diệp Bảo Dũng 20€, Diệp Bích Ngọc 20€, Tâm Hiếu Thuận 20€, Nguyên Hưng 50€, Tuất Diệp 20€, Thúy Phồn 20€, Thu Một 10€, Jenny Hà 10€, Lâm thị Đinh 20€, Quãng Liên 10€, Danh Phúc 20€, Hùng Liên 50€, Được 50€, Phương Hà 20€, Nương 50€, Bình Lê 50€, Lê Hạ 30€, Dũng Liên 40€, chị Dung 200€, Triệu ái Mai 100€, Thiện Hạnh 10€, Braun Kim Hạnh 20€, Nguyễn văn Nam 20€ , tới nay quyên góp được 1415€, tượng được thỉnh từ Trung Quốc về tri giá khoãng 2500€ kể cả cước phí, vậy mong Qúy Phật Tử hổ trợ trong việc đóng góp cho việc thỉnh tượng Bổn Sư

Ngoài ra Ban Hộ Trì Tam Bảo mong Qúy Phật Tử đóng góp định kỳ hoặc bất định kỳ cho Niệm Phật Đường Viên Âm

Buddhistisch-Vietn. Gemeinde

Konto Nr: 4950721 Blz: 76050101 Sparkasse Nürnberg

Danh Sách Cúng dường Tam Bảo 21.01.2012:
ĐH Cấn thị Năm 50€, Đào minh Sáng 20€, Đào phương Vy 20€, Nguyễn thị Đức 10€, Bùi văn Đạt 5€, Đổ hùng Long 5€, Thiện Bảo+Thiện Lạc 20€, Nguyễn đức Mạnh 30€, gđ Nguyễn mạnh Hùng 25€, gđ Thúy Phồn 15€, Braun thị Kim hạnh 60€, gđ Lê văn Thận 20€, Yi Wie 10€, Đồng Tánh 20€, gđ Huỳnh Hiển 25€, Lan Hùng 10€, Lê thị Khương 20€, Vân Lan 10€, Phượng Dũng 20€, Tuyên 20€, Vũ Tuấn 30€, Lê thị Kim Huyên 10€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 20€, gđ Thiện Trực 20€, gđ Nguyễn Thái Nam 20€, Young Thanh 10€, Trần Tuấn Hùng 20€, gđ Diẹp năng Tài 25€, Đức Hương+Diệu Tịnh 20€, Bửu Nguyệt 10€, Phúc+Danh 10€, Ngọc hân 10€, Nam+Lý 10€, Thiện hạnh 20€, Thu Một 20€, Nga 20€, Cao văn Tuấn 20€, ẩn danh 20€, Minh Huyên 1000€, ẩn danh 10€, Nguyễn minh Tuấn 50€, Tâm hiếu Hạnh 50€, gđ Nguyễn văn Cả 50€, gđ Giang Minh 20€, Trần Kiên 20€


Danh Sách Cúng Dường Trai Tăng ngày 21.01.2012:
ĐH Cấn thị Năm 20€, Đào minh Sáng 20€, Châu Bảo Chương 20€, Đào phượng Vi 10€, Quang Thục Châu 20€, Nguyễn thị Đức 10€, Hà bình 10€, gđ Nguyễn Mạnh Hùng 25€, Thúy Phồn 15€, Braun Kim Hạnh 40€, Lê văn Thận 10€, Đồng Tánh 25€, Nguyễn thị khánh Lan 10€, Nguyễn thị Khánh Tuyết 10€, gđ Huỳnh Hiển 25€, gđ Hùng Lan 20€, Lê thị Khương 20€, Trần thị Nhơn 5€, Vân Lan 10€, Tuyên 5€, Tuấn Vân 30€, Nguyễn thị kim Liên 20€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 40€, gđ Thiện Trực 20€, Young Thanh 10€, Nguyễn thị Ngọc Lan 20€, Trần tuấn hùng 20€, gđ Diệp năng Tài 25€, Hồng Schindler 20€, Đức Hương+Diệu Tịnh 20€, Bửu Nguyệt 20€, Phúc Danh 10€, Ngọc Hân 10€, Ngô Tăng+Hương Khay Song 20€, Nga 20€, Carine 10€, gđ Nguyễn văn Cả 30€, gđ Giang Minh 20€, Bảo Thiều 20€

Danh Sách Cúng Dường Trong Thùng Phước Sương 21.01.2012:
ĐH Ngô thị Lệ Dung 10€, gđ Hạnh Thích 20€, Bauernschmitt Thủy 20€, gđ Quốc Anh+Nguyễn thị Liên 20€, gđ Hoa Giglberger 50€, Long+Liên 20€, Chu quang Manh 50€, Dung Nhan 30€, Nguyễn đình Đoàn 30€, Nguyễn thanh Sơn 20€, gđ Phương Nhi 10€, Liên 10€, Trần Việt 10€, Lê thị Xuân Thu 10€, Hà My 10€, Hồng Schindler 10€, Tống thị Diễm Lê 20€, Trần tuyết Hồng 5€, Trúc Đan 50€, Bảo Trân 10€, Nguyễn mạnh Tiến 10€, gđ Ripken+Huyền Lê 20€, Triệu Phú 10€, Trương thị Thanh Hải 10€, Nguyễn thị Thu Hồng 10€, Trần Huỳnh Tân Muối 10€, Thanh Thanh 20€, Lư thu Nga 20€, gđ Hồng Thủy 20€, Trần thị Hồng 10€, Thường Ziegler 20€, Tâm+Trang+Hà thị Xuân+3 người con 20€, Lê hải Thanh 20€, Nguyễn thị Thủy+Tuấn 10€, gđ Thủy Nguyên 20€, gđ Giàu Linh 20€, Vũ tuyết Lan 10€, Thành Phượng 20€, Vũ thị Hạnh 20€, Thiện Thanh 10€, Nghĩa Hạnh 20€, Báu Khang 20€, gđ Phượng Günter 10€, Tô nhơn Lợi+Uông Yến Linh 20€, Trần văn Hiệp 5€, Chung thị Ngọc Liên 50€, Xuân Phương 20€, Hạnh+Thiện 10€, Nguyễn phương Sơn 20€, ẩn danh 57,5€

Danh Sách Cúng Dường Thực Phẩm cho ngày 21.01.2012:
ĐH Lệ Cư 160 đòn bánh tét+82 bánh da lợn+80 bánh xu xê+38 hộp cơm rượu, thiếm Tần 150 bánh ích, Quang Nhị 55 hộp bánh chuối nước dừa, Tuấn 1 thau chè khoai môn, Trang Nghiã 100 bánh bao, Thu Một 70 miếng bông lan hấp, Tư Trang 35 hộp bánh ích trần+65 hộp chè đậu trắng, Dung Thắng 30 hộp xôi mặn, Lam Xếc Ten 1 bếp ga và 2 chảo wok lớn, Long Tuyền 44 miếng bánh khoai mì, Phụng 150 bánh xu xê, Dương bá Mỹ 50 bánh cam, Yến Cường 46 bánh in, Phúc Danh 29 hộp bánh bột lọc, cô Yến 38 túi bánh hoa, Hương Tường 50 giò cháo quẫy, Mai Vỷ 1 mâm bánh cuốn, Tường Lan Anh 30 bánh cam, Bình Lê Thảo Liên Hương giò cháo quẫy, Bạch Lan bánh mì chay, Sang Lệ bánh bao, Lê Hạ bánh bèo, Hùng Nguyệt 1 bếp ga, Nam Kha đậu hủ+dầu ăn, Long Mỹ 1 kg bún tàu+1 kg bột ngọt+ 5 ngò gai+10 rau răm+3 quế+10kg giá+20 gói bánh hỏi+1 bao gạo+15 gói bột gạo, Loan 10 hộp trứng gà+10 trái xoài xanh+2kg parô+10 bắp xà lát+10 hộp đậu phộng+3 kg cà chua

Những danh  sách cúng dường tại Viên Âm kỳ này cũng chưa đăng được vì danh sách cúng cho đợt Tết nhiều nên không đủ chổ, đợt sau chúng tôi sẽ đăng , vì thế nên Qúy Phật Tử không thấy tên trong bản tin này

Thay mặt Niệm Phật Đường Viên Âm xin cảm ơn tất cả Qúy Phật Tử đã góp phần cúng dường cũng như làm công quả, Ban trai soạn, GĐPT Chánh Dũng, Ban nhạc Biển Xanh và ban dọn dẹp để cho bửa tổ chức mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 thành quả tốt đẹp, đòng thời xin cáo lổi cho những sự thiếu xót trong chương trình, tiếp đãi và bản đăng tin thiếu tên ghi danh cúng dường tịnh tài và thực phẩm

Danh sách cúng dường Trai Tăng Vu Lan 27.08.2011:

ĐH Phước+Nga(Bayreuth)20€;TrầnThị Luyến(Bayreuth)10€; Vân+Lan(Erl.)25€; Thúy+Phồn20€; Lê+Cấn50€; MinhAnh(NM)20€; Nguyễn Văn Lai_MinhNhơn40€; Huỳnh Thành10€; Trầm Thuận Đạt20€; Trầm Xuân Thủy10€; Nguyễn Đức Mạnh 20€; Nguyễn thị Kim Liên10€; Vân+Tuấn 20€; Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 30€; Ngoan Könze 5€; Tâm Hiếu Thuận 20€; Lê Thị Hoa (Diệu Hãi) 10€ ; Giang+Huỳnh 50€; Quàng Công Tứng 20€; Huệ Nhã10€; Hoàng Văn Hoạt (NM) 20€; Vũ Thị Thũy10€.

Dang sách cúng dường Lễ Vu Lan 27.08.2011:

ĐH Phước Nga Bayreuth 30€; Ngô Thị Ngọc Hà 5€; Vân+Lan(Erl.) 25€; Từ Lạc 20€; Thúy+Phồn 20€; Lê+Cấn 50€; Lai+Tươi(NM) 20€; Vũ Thị Thũy 20€; Long+Hạnh (Bayreuth) 5€; Nguyễn Đức Mạnh 10€; Bạch Lan 10€; Nguyễn Thị Kim Liên 10€; Vân+Tuấn 20€; Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 15€; Ngoan Könze10€; Tâm Hiếu Thuận 50€; Lê Thị Hoa_Diệu Hải10€; Quàng Công Tứng 20€; Thu+Hiển 20€; Châu Lệ Anh 10€; Diệu Hòa_Thanh Hà 10€; Thiện Phương 10€;Minh Thường_Nam Hía 20€, Lê Bình 20€, Lê Hạ 20€, Liên Dũng 20€, Phong Thủy 50€

Danh sách cúng dường Trai Tăng 08.10.2011:

ĐH Nguyên Tịnh + Nguyên Lạc 20€; Tuấn + Vân 20€; Đức Hương_Diệu Tịnh 10€; Châu Lệ Anh 10€; Thu + Hiễn 10€; Ngọc Hân 10€; Diệu Lộc 20€; Lan + Hùng 20€; Thanh + Thuận 10€; Hường + Phương 20€; Phụng (Thiện Trì) 20€; Thúy + Phồn 20€; Tường + Lan Anh 10€; Tâm Hiếu Thuận 50€; Trường + Thước 20€; Thu + Một 10€; Hoa 20€; Ẩn Danh 50€; Phước + Nga (Bayreuth)10€; Ngủ Thơ Cường 10€; Ngô Thị Ngọc Hà 10€

Danh sách cúng dường Tam Bảo 08.10.2011:

ĐH Phạm Văn Đức 10€; Nguyên Tịnh + Nguyên Lạc 20€; Đức Hương + Diệu Tịnh 10€; Châu Lệ Anh 10€; Thu + Hiễn 10€; Đồng Hương 10€; Ngọc Hân 10€; Huệ Tường 10€; Diệu Lộc 20€; Lan + Hùng 10€; Thanh + Thuận 10€; Nguyễn Thị Danh 10€; Hường + Phương 15€; Thúy + Phồn 20€; Tường + Lan Anh 10€; Minh Bảo 20€; Ngô Thủy 20€; Tâm Hiếu Thuận 10€; Chú Ba Nghiệp 10€; Ciny + Tammy + Jenny 10€; Bình + Lê 50€; Nguyên Hưng 50€; Phước + Nga (Bayreuth) 20€; Nguyễn Văn Báu 10€; Ngũ Thơ Cường 20€; Ngô Thị Ngọc Hà 5€.

Danh sách cúng dường Trai Tăng 15.10.2011:

ĐH Nguyên Hưng 50€; anh chị Tư Treuchtlingen 20€; Hạnh Thọ 20€, Trần Viztum Dung 20€; Thái Quang Bình 20€; Hóa 50€; Hùng Tú Anh 10€; Bạch Lan 20€; Hà Hùng 20€; Tuấn+Vân 20€; Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 20€; Trầm thuận Đạt 20€; Thu Một 20€; Nguyễn thanh Hà 10€, Vũ thị Hạnh 10€, Thiện hạnh 15€, Thiện Phương 20€, Tammy+Cindy+Jenny 20€, Nguyễn Minh Tuấn 50€, Trầm xuân Phượng 20€, Thảo Tân 20€, gđ Nương 20€

Danh sách cúng dường Tam bảo 23.10.2011:

ĐH Nguyên Tịnh + Nguyên Lạc 20€; Diệu Anh 70€; Thu +Hiển 20€; Thanh + Thuận 20€; ThiệnTrực + Từ Phát 25€; Diệu Lộc 20€; Bình + Lê 30€; Danh + Phúc 10€; Phạm Tuyết 10€; Minh Hải 20€. Danh sách cúng dường Trai Tăng 23.10. 2011 ĐH Phước +Ngà Bayreuth 15€; Từ Chi 20€; Từ Lạc + Thiện Bảo 20€; Nguyên Tịnh + Nguyễn Lạc 30€; Diệu Tịnh 10€; Tuấn + Vân 20€; Trần Thuận Đạt 20€; Minh Khải + Huệ Tường 20€; Thanh + Thuận 20€; Diệu Anh Künzenzau 20€; Trần Xuân Thủy 30€; Trần Xuân Phượng 50€; Từ Phát + Thiền Trực 25€; Diệu Lộc 20€; Huệ Nhã 10€; Chúc Vân 20€; Jenny + Tammy + Cyndy + Chú Ba 20€; Thúy + Phồn 20€; Đồng Tánh 30€; Bình + Lê 20€; Thiện Hạnh 20€; Lâm Kiên Huệ 50€; Lâm Ngọc Hân 50€; Thiện Sanh 50€; Nguyễn Đăng Lê 20€; Minh Hai 20€; Nguyễn Minh Tuấn 50€; Tâm Hiếu Hạnh 20€; Huyên Minh 500€.

Danh sách cúng dường tiền xe cho Hòa Thượng Tây Tạng từ ngày 29.10-03.11.2011:

ĐH Võ thị Trang 10€, Ngọc Thúy 20€, người Đức 10€, Nguyễn thị kim Loan 10€, Thiện Phương+ Thanh Hà 20€, Tuyết Nga 50€, Trần thị May 10€, Nguyễn thị Xuân 10€, Lý kim Hằng 10€, Mai hồng Nhung 10 , Thu Một 20€, Nguyễn Thanh Hà 10€, Minh Cầm 20€, Danh Phúc 10€, Trầm xuân Phượng 10, Trần thị Nga 10€, Hiệp Hiền 20€, Hạ Lê 20€, Hà Hùng 10€, Trần thị Dung 10€, Phan thị hồng Vân 10€, Pan 10€, Hùng Hạnh 20€,Bạch Lan 10€, Châu Trang 20€, nguyễn thị kim Ánh 50€, Vũ thị Xuân 10€, Frank 10€, Nam Kha 20€, Nguyễn thị Liên 10€, Kim Ngân 10€, Lê Chính 10€, Bình Lê 10€,Nguyên Hưng 20€, Tân Thảo 10€, Trần lăng Hía 10€, Huỳnh thị hồng Xuân 10, Trịnh thị Thanh 10€, Mai bích Lan 10€, Trầm Thuận Đạt 10€, Đức Hương 10€, Hoàng thị Thủy 10€, Trần Muối 10€, Nguyễn thị Thanh Huyền 10€, Đào thị bích Nguyệt 10€, Huỳnh Hiển 10€, Huỳnh lệ Thu 10€, Nguyễn quốc Huy+Thủy 20€, chú Thành 10€, chú Dũng 10€, cô Ánh 10€, Lan Anh 10€, Minh Đức 10€, Thảo 10€, Kim Huê 10€, Đồng Tánh 10€, Thiện+Bình 20€, Huệ Phúc 10€, Thủy 10€ và tiền cúng dường Thầy: Trầm qưới Phong 20€, Huỳnh thị hồng Xuân 10€, Trần lăng Hía 10€, Thu Hiển 20€, Minh Đức 10€, Thảo 10€, Nam Huê 10€, Đồng Tánh 10€, Thiện+Bình 10€, Bạch Lan 20€, Thiện Kim 10€, Nguyễn thị Liên 10€

Danh sách cứu trợ ngày 26.11.2011:

ĐH Nguyễn thanh Hà 20€, Nguyễn thái Nam 30€, Nguyễn nam Hải 20€, Trịnh thị Thanh 20€, Trần văn Kiên 20€, Nguyễn văn Quốc 20€, Hùng Lan 20€, Nguyễn đăng Lê 20€, Nguyễn kim Sanh 100€, Phạm Trang 10€, Nguyễn Vy Ân 5€, hai gđ Vỹ Vinh và các bạn 95€, Thu Hiễn 20€, Nguyễn mạnh Hùng 20€, Đức Hương Diệu Tịnh 10€, Trần Jenny Hà 20€, Chú Ba+Tammy+Cindy 20€, Ngọc Hân 20€, Tú Hoa 20€, Dì Chín 20€, Sang Kiền 20€, gđ Minh Huyên 300€, Lê thị Khương 20€, Đồng Tánh 50€, Minh Bảo 20€, Phúc Danh 30€, Trầm xuân Phượng 50€, Lê thị Hoa 50€, Trầm thuận Đạt 20€, Hạnh Diệu Ngọc 10€, Nguyên Hưng 50€, Từ ngọc Dũng 10€, Đồng Ngọc 10€, Tiên+Lộc 10€, Bảo+Thiều 20€, Phương +Hường 10€, cha con Nguyễn mạnh Hùng 20€, Tâm+Trang 10€, Bảo Trân 5€, Tuấn Vân 50€, Đức Hiá 30€, Thành Thủy 15€, Nguyễn mạnh Tuấn 10€, Trương văn Tảo 10€, gđ Minh+Giang 20€, Lê đức Hoàng 200€, Nguyễn thanh Trường 20€, Nhật +Nhân 20€, Phương+Đức 20€, Đức+ Danh 10€, Thiện Kim 10€, Từ Lạc 10€, Thiện Kim cúng dường thỉnh hình Tương Địa Tạng 100€, Phượng 30€, Robert Stein 5€, Phượng+ Dũng 20€, Nam Trân 5€, Vũ danh Mạnh 20€, Cương Bình 20€, Dũng Lan 100€, Yến+Cường 10€, gđ Định Loan 50€, Trần+Viên 10€, Phan thị ngọc Liễu 20€, Trang 10€, Long+Mỹ 30€, Thắng +Thúy 20€, ẩn danh 230€, gđ Tiến Tú 20€, gđ cô Đông 50€, anh Hiệp 20€, Hiền Nẵng 20€, Bình Lê 26€, Trúc Cư 20€ Danh sách cúng dường Trai Tăng 26.11.2011: ĐH Trịnh thị Thanh 10€, Nguyền thị kim Sanh 10€, ẩn danh 100€, Hùng Lan 20€, Nguyễn vy Ân 5€, Đức Hương 10€, Ngọc Hân 10€, gđ Minh Huyên 200€, Minh Bảo 10€, ẩn danh 10€, Nguyễn mạnh Hùng 20€, Lê thị Khương 15€, Diệu Ngọc 10€, Đồng Tánh 10€, Nguyên Hưng 20€, Lan 10€, Đồng Ngọc 10€, Thành Thủy 15€, Thu Một 20€, Minh Giang 10€, Huệ Nhã 20€, Tiên Lộc 8€, Bình Lê 20€, ẩn danh 30€

Danh sách cúng dường Tam Bảo 26.11.2011:

ĐH Minh Bảo 20€, Lê thị Khương 15€, Phúc Danh 10€, Tâm Trang 10€, ẩn danh 10€, Nguyễn minh Tuấn 20€, Minh Giang 10€, Kim Long 10,

Cúng dường thực phẩm cho ngày 26.11.2011 và những lễ trước đó:
Hai gđ Vỹ+Vinh cùng các bạn cúng dường 12 kg bánh canh , Từ ngọc Dũng 21€ bông trái cây, Yến+Cường 40 bánh in, Thu+Hiển 32 bánh chuối, Thanh Thuận 34 bánh bao+24 bánh da lợn, Quang Nhị 36 hộp bánh chuối hấp nước dừa,Thu Một 58 bánh bông lan, Thắng Dung 1 xô gỏi+xôi nậm, Uyên Minh 200 chả giò, Phúc 65 bánh bột lọc, Bạch Lan 80 khúc bánh mì, Long Mỹ rau thơm , gì Chín chả giò, Diệu Anh chả chiên bánh ít, Thúy Phồn bí đỏ, Nhung Treuchlingen bò kho+nấm tuyết+nấm đông cô, Ánh (Er) 5 chai nước tương+bột mì, Trâm 10 ký sườn non chai, Diệu Thanh 2 thùng cải ngọt, gđ Lâm kiến Huệ cúng dường điêm tâm ăn sáng, Diệu Anh susu, Nam Kha đậu hủ chiên , chị Tư 50 bánh ít Thu Một bánh bông lan, Bạch Lan 28 ổ bánh mì, Phương Tài bánh cam, Nhung 300€ tiền chè, Tuấn 30 xôi+đồ chua, Trường Phượng 2 bao gạo bông trái cây, Dũng Liên bông trái cây, Hoa (Bayreuth) bột nem

Trong bản tin này còn thiếu xót nhiều tên trong thùng Phước sương và cúng thực phẩm xin Qúy Phật Tử xin bổ sung đễ đăng trong bản tin kế tiếp, kính mong Qúy Phật tử cúng dường định kỳ hoặc bất định kỳ cũng như thực phẩm cho Niệm Phật Đường Viên Âm


Buddhistisch -Vietn. Gemeinde , Kontonummer: 4950721, Blz: 76050101

Ngày 28.01.2012 Hòa Thượng Viên Giác từ Hannover về làm lễ Phật cầu an đầu năm và chúc Tết cho tất cả Phật Tử, vậy kính mong Qúy Phật Tử tới Niệm Phật Đường Viên Âm, Zollhausstr. 18, 90469 Nürnberg, Tel 0911 7662749.


Chương Trình ngày 28.01.2012 tại Niệm Phật Đường Viên Âm
11 giờ 00 Lễ Phật , cầu an đầu năm ,sau đó thuyết giảng
13 giờ 00 dùng trưa và hoàn mãn

Niệm Phật Đường Viên Âm và Chi Hội chúc tất cả Qúy Phật Tử Năm Mới Vạn Sự Kiết Tường , Tâm Thể Thường An Lạc

Danh sách cúng dường ngày 28-29.05.2011:

ĐH Trương ngọc Phương 15€, Bình Lê 50€, Cao văn Tuấn 10€, Tuyên 10€, Trương văn Tảo 10, Hùng Lan 10€, Diệu Lộc 10€, Sidan 10€, Hùng Nguyệt 30€, Cương Bình 20€, cô Vân 50€, Nguyên Hưng 50€, Jenny+Cyndy+Tammy 10€, Lê thừa Nghiệp 10€, Lê thị Khương 25€, Nguyễn hữu Phước+Nguyễn thị Ngà 25€, Đặng ngọc Xuân 20€, Trần thị Kha 30€, Nguyễn văn Báu 10€, Phạm thị Thương 10€, Lê Mai 10€, Nguyễn Nga 10€, gđ Hà Phương 20€

Danh sách cúng dường Trai Tăng ngày 28-29.05.2011:

ĐH Diệu Hải 20€, Trương ngọc Phương 50€, Bình Lê 50€, Thiên Giới 10€, Cao văn Tuấn 10€, gđ Thiện Phương 20€, gđ Ngô văn Sửu 10€, Mai bá Phước 20€, Tuyên 10€, Hùng lan 20€, Danh Phúc 20€, Minh Cầm 10€, Hùng Nguyệt 50€, Kim Sa 20€, Thu Một 10€, Phương Tài 10€, Lê thị Khương 25€, Nguyễn hữu Phước+Nguyễn thị Ngà 10€, Hiền Thanh 10€, Đặng ngọc Xuân 20€, Nguyễn thị Bích Nga+Bích Tuyền+Bích Ngân 30€, Trần thị Kha 20€, Phạm thị Liên 10€, Lê Mai 25€, Nguyễn Nga 25€, gđ Hà Phương 20€

Danh sách cúng dường Tam Bảo 04.06.2011:

ĐH Bình Lê 50€, Nguyên Lạc+Nguyên Tịnh 20€, Diệu Tịnh 20€, Minh Bảo 20€, Cấn thị Năm 20€, Thúy Phồn 10€, Diệu Lộc 20€, Trực Đáo 50€

Danh sách cúng dường Trai Tăng 04.06.2011:

ĐH Thành Thủy 20€, Cấn thị Năm 50€, Bình Lê 50€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 20€, Minh Bảo 10€, Nguyên Hưng 50€, Minh Lực 10€, Nguyễn thị kim Liên 5€, Tuấn Vân 20€, Nguyễn đức Mạnh 30€, Thúy Phồn 10€, Chúc Phước 20€, Trầm xuân Phượng 50€, Trực Đáo 50€, Hà Hải 20€

Danh sách cúng cho lễ Chẩn Tế bên Nhật vào tháng 06.2011:

ĐH Nguyễn thị Phương Kim 10€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 10€, Thu Hiển 10€, Tư+Trang 10€, Thu Một 10€, Thanh Hà 10€, Nam Hải 10€, Nam Huê 10€, Diệu Tịnh 10€, Vân Tuấn 10€, Thiện Như 10€, Thiện Hạnh 10€, Mỹ An+Mỹ Linh 50€, Huỳnh thị Hồng Xuân 20€, Huỳnh Thành 20€, Huỳnh Bé Hiền 10€, Trầm xuân Phượng 50€, Lê Nam Kha 100€, Trần Ưng Hạ 50€, Huỳnh Yến Trinh 100€, Đàn tú Hà 10€,Nguyên Hưng 50€, Nguyễn thị Phụng 25€, Hoàng thị Tuất 25€, Nguyễn gia Huy 20€, Minh Uyên 400€

Danh sách cúng dường Trai Tăng 19.03.2011:

ĐH Thu Hiển 10€, Diệu Hòa Thanh Hà 10€, Bình Hà 10€, Thu Một 10€, Diệu Tuyết 10€, Diệu Tịnh 10€, Thiện Bảo+Từ Lạc 30€, Lê thừa Nghiệp 10€, Nguyên Tịnh Nguyên Lạc 20€, gđ huỳnh Thành 30€, Danh Phúc 10€, Giang Lăng Hía 20€, gđ Tần 10€, Thúy Phồn 20€, Trần ngọc Tất 20€, Trầm Thuận Đạt 20€, Thanh Trường 10€, Bạch Ngọc 20€, Nguyễn hữu Phước 10€, Trần thị Hương 10€, Thiện Hảo 5€, Lê Hạ 15€, Hùng Lan 10€, Lê Jasmin Tommy Hùng 10€, Bình Lê 10€, Thái Quang Bình 50€, Sidan Nguyễn 10€, Phạm văn Thành 50€, gđ Giàu Linh 20€, Nguyễn Hồng Nhung 10€, Huệ Nhã 10€, Hùng 10€

Danh sách cúng dường Tam Bảo 19.03.2011:

ĐH Hiển Thu 10€, Thanh hà Diệu Hòa 10€, Thu Một 10€, Tạ Nguyệt trinh 20€, Thiện Bảo Từ Lạc 20€, Tuấn Vân 10€, Hà Bình 10€, gđ Tần 10€, gđ Trần thị Kim Luông 20€, Bạch Ngọc 40€, Nguyễn hữu Phước 20€, Nguyễn Phương Thu 20€, Ngô thị Ngọc Hà 10€, Tân Thảo 10€, Lê Jasmin Lê Tommy Hùng 20€, Bình Lê 10€, Thúy Oanh Omas 5€, Sandra Seidel 5€, Nguyên Hưng 50€, Hạnh Nghiã 20€, Kim sa 10€, Huệ Nhã 10€, Hùng Lan 10€

Danh Sách Cúng Dường Tam Bảo 29.01.2011:

ĐH Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 30€, Đặng Như Nam 20€, Tuyên 10€, Lê văn Thận 20€, Diệp Năng Tài 25€, Hồng Schindler 10€, Mai Bá Phước 20€, Thu Hiển 20€, Lê Thùy Dương 30€, Nguyễn Lệ Xuân Anh 10€, Lê Oanh Seidel 5€, Nguyễn Hồng Nhung 20€, Nguyễn Ánh Tuyết 10€, Ye Trần thị Minh Nhung 10€, Nguyễn thị Hồng Khanh 10€, Nguyễn thị Dung 10€, Đào thị Thanh Hồng 10€, Đồng Tánh 20€, Huỳnh Hồng Phát 20€, Vân Lan 20€, Chung Thương 30€, T7 Trần Thanh Tâm 40€, Trần Ngọc Hương 10€, gđ Dũng Phượng 20€, Tuấn Vân 10€, Trâm 10€, Điền quốc Việt 20€, Giang Lăng Hiá 20€, Minh Huyên 200€, Hồng Tân 50€, Lê Ngoc Phương 30€, gđ Bình Tiến 20€

Danh Sách Cúng Dường Trai Tăng 29.01.2011:

ĐH Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 30€, Đặng Như Nam 10€, Tuyên 10€, Thu Một 20€, Nghi 10€, Diệp Năng Tài 25€, Hồng Schindler 10€, Franke Siegfried 10€, Nguyễn ngọc Lan 20€, Hùng Lan 20€, Thúy Phồn 10€, Huệ Nhã 20€, Ye Trần thị Minh Nhung 10€, Nguyễn thị Hồng Khanh 10€, Nguyễn vi Ân 10€, Đồng Tánh 10€, Huỳnh hồng Phát 30€, Bình Hà 10€, Vân Lan 20€, Tuấn Vân 20€, Chung thị Ngọc Liên 20€, Hà Hải 10€, Thiện Phương 10€, Trần thanh Tâm 10€, gđ Giàu Linh 20€, gđ Đồng Ngọc 10€, gđ Dũng Phượng 10€, gđ Minh Huyên 200€, gđ Bình Tiến 20€, Trần thị Kiều Trang 20€, Nguyễn thị Kim Liên 10€

Danh Sách Phước Sương và bàn xin Xâm:

ĐH Hạnh Thọ 50€, Hoàng thị Hoa 5€, gđ Tiến Tú 10€, Nguyễn thanh Thủy 10€, Thu Hồng Schulz 10€, gđ Trần thị Tam Tuyên 10€, gđ Tần 20€, gđ Trần văn Hùng Hoà 10€, gđ Nguyễn văn Ca 50€, Trần Muối 10€, gđ Dung Nhan 20€, Tân+Hồng+Nam 50€, Huê Hoa 10€, Thành Phượng 30€, Nguyễn văn Tâm+Lan Hương 20€, Ngô thị Lệ Dung 10€, Vũ thu Vân 10€, Hạ My+Triệu Phu 10€, Sang Kiền 20€, Chín Tâm 10€, gđ Hùng Thủy 20€, Sinh Lan 20€, Phan thị ngọc Liên 20€, gđ Thanh Phượng 20€, gđ Nghĩa Hạnh 20€, gđ Tuấn 20€, Hoàng Đại Dương 10€, gđ Hồng Thanh 20€, gđ Loan Định 50€, Phạm thị thanh Dung 10€, gđ Quãng Lương 20€, Hồng Schindler 10€, gđ Hải Phương 10€, gđ Vân Thọ 10€, Diệu Lộc 30€, Trần Kiên 10€, Nguyễn thị Ngọc 10€, Hoàng thị Vy 10€, Bùi thị Chiêm Mai Lan 40€, gđ Nguyên Thủy 20€, gđ Châu Phương 20€, Nam Nghi 20€, gđ Lê Hải Thanh 20€, ẩn danh 404€.

Danh sách cúng dường thực phẩm:

ĐH Dũng Liên 41 bánh bò, Phụng 100 bánh xu xê, Tân Thảo 18 bánh tổ, Nguyễn thị Giếc 57 xôi+66 chè, Ánh 40 bánh Chưng, Hà gia Bảo 2 kg rau thơm, Kim Sanh 20 kg giá, Thu Một 20 bánh Tầm+45 bánh bông lan lá dứa+ 50 bánh bao, Trang Tư 40 bánh ích, Tần 100 bánh ích, Long Mỹ 5 hộp Mứt +20 xấp bánh Tráng+1 số đồ lon trái cây nấu chè+ Tương đen rong biễn+rau thơm, Quang Nhị 45 bánh chuối hấp, Trang bánh bò, Hương 50 bánh cam, Bình Lê chè

Danh Sách Cúng Dường Tam Bảo ngày 06.11.2010:

ĐH Thiện Trực 20€, Qúy Thảo 20€, Đồng Ngọc 20€, Diệu Tuyết 20€, Diệu Tịnh 10€, Bùi đình Tấn 20€, Lê văn Một 50€ , Trần tuấn Hùng 20€, Hà duy Khương 20€, Thúy Phồn 20€, Huỳnh minh Nguyệt 20€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 20€, Huệ Khả 10€, Nguyễn thi Rớt 10€, Tuyên 20€, Thành Thủy 15€, Hiển Thu 10€, Giang văn Phương 10€, Lê Jasmin Kim Lê+Lê Tommy Hùng 20€, Nguyễn đức Mạnh 10€, Châu bảo Chương 10€, Phạm văn Đức 10€, Trương văn Tảo 10€, Thanh Thuận 10€, Minh Khải+Huệ Tường 20€, Joung Thanh 10€, Tuấn Vân 10€, Đinh thị Thơm 10€, Huyên Minh 100€, Hồ kim Hạnh 10€, Chúc Phước 20€, Nguyễn thị Phượng 10€, Bình Lê 20€, Thiện Hạnh 20€, Nguyễn hữu Phước+Nguyễn thị Ngà 20€, Leêthị Khương 20€, gđ Nguyễn thị Hương 50€, Diệu Hòa 10€, Huỳnh thị Minh Thu 10€, Thiện Qúy Hà văn Trọng 10€, Phượng Dũng 20€, Nga Nhựt 20€, Nguyễn thị Giếc 20€, Thủy Ngô 10€, Nguyễn văn Báu 10€, Nguyễn thanh Trường Lan Anh 10€, Dũng Mai Lan 20€, và một Qúy Đạo Hữu cúng dường thực phẩm, hoa qủa cũng như một số bánh và thức ăn để phát hành, tiền phát hành được 375€

Danh Sách Cúng Dường Trai Tăng 06.11.2010:

ĐH Thiện Trực 20€, Thiện Bảo+Từ Lạc 20€, Đồng Ngọc 10€, Diệu Tịnh 10€, Bùi đình Tấn 10€, Lê thị Khương 20€, Thúy Phồn 20€, Từ ngọc Dũng 20€, Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 30€, Huệ Khả 10€, Cao thị Chi 10€, Thành Thủy 15€, Thu Hiển 20€, Giang văn Phương 20€, Lê Jasmin Phương+Tommy Hùng 10€, Nguyễn đức Mạnh 10€, Châu bảo Chương 10€, Thanh Thuận 10€, Sang Kiền 10€, Joung Thanh 10€, Tài Phương 40€, Tuấn Vân 20€, Chúc Phước 20€, Hà duy Khương 20€, Bình Lê 30€, Nguyễn thị Nga+Hữu Phước 10€, Thiện Thảo+Thanh Trường 20€

Danh Sách Cứu Trợ Bão Lụt Từ Thiện 11.12.2010:

ĐH Tần Miên (hớt tóc) 100€, Nguyễn thị Mộng Điệp 200€, Châu Bảo Chương (Bayreuth)20€, Đào minh Sáng 10€, Nguyễn đức Mạnh 20€, Trầm xuân Thủy 10€, Bùi văn Hiệp 50€, Hiển Thu 10€, Giang văn Phương 10€, Phượng Dũng 10€, Nguyễn Huỳnh Nam Hải 20€, Lê Jasmin Kim+Tommy Hùng 10€, Võ thị Trang 50€, Phương Tài 10€, Tuấn Vân 10€, Trầm xuân Phượng 50€, Trầm thuận Đạt 20€, Nguyễn Huỳnh Thanh Hà 20€, Đặng Như Nam 20€, gđ Đồng Tánh 50€, Thúy Phồn 10€, Lê Yến+Phượng 20€, Hiển Thu 10€, Thành Thủy 10€, ẩn danh 30€, Nguyễn thị Kim Sanh 50€, Long Tuyền 20€, Quang Nhị 50€, Nguyễn đăng Lê+Hạ 15€, Nguyên Hưng 50€, Nguyễn mai Phương+Tuấn Đức 20€, Ý Nhi+Minh Phúc 800€, Phạm văn Đức+Nguyễn thị Danh 20€, Trần Kiên 20€, Anton 20€, Reinhold 5€, Trịnh thị Thanh 50€, Đổ lệ Huyền 50€, Tuấn Vân 50€, Nguyễn thị Ngọc Lan 20€, Nam Trân 5€, Bảo Thiều 10€, Bảo Trân 5€, Thanh Phượng 30€, Đội Lân Chánh Dũng 35€, Nhật Nhân 20€, Bé Hiền 20€, Ngô Thủy 10€, Kiền Sang 10€, Giang lăng Hía 30€, Nguyễn thanh Trường 20€, Long Mỹ 50€, ẩn danh 50€, Yến Cao 30€, ẩn danh 400€, Đồng Ngọc 10€.

Danh Sách Cúng Dường Thực Phẩm Cho Qũy Từ Thiện:

ĐH Nam Kha 90 chả giò, Ngọc 20 xập lá chuối, Ánh Neumarkt 1 thùng nem chay+2 thùng dầu+20 đậu hủ, di Chín bánh Cam, Thu Một 25 bánh bao+bánh bông lan+lá dứa, Thanh Thuận 86 bánh bao, Thủy Vinh+bánh cống+bánh cuốn, Asia Lee 6 kết nước ngọt Á Châu, Asia Mỹ Hảo 4 kết nước suối, nhà hàng Cường Lực 12 kết nước ngọt, Qúy Thảo 8kg bột bánh Waffeln, Trang Thu 26 bánh bao, chị Hương 90 bánh cam, Sang Lệ 70 bánh bao, Đồng Hương 25 ổ bánh mì, Tấn 50 bánh ít, Nam Huê 50 hộp chè xôi nước, Thu Nguyệt rau giá, anh Tường+Lan Anh giò cháo quẫy, Phụng bánh 60 xu xê, Long Mỹ 5 hộp dừa+5 đậu xanh+7 lon mít+3lon củ năng+2 lon lá dứa, Thành Thủy 10 kg đường, Nga 1 thùng bánh ngọt, Hạ 1 thùng đậu đỏ, Phương Tài bánh tiêu, Kiên 2 ổ bánh ngọt

Danh Sách cúng dường 29.08.2010

ĐH Nguyên Lạc+Nguyên Tịnh 20€, Đào Phượng Vi 15€, Đào Minh Sáng 15€, Đinh thị Hiền 10€, Hà văn Nhựt+Tuyết Nga 20€, nguyễn Hữu Phước +Nguyễn thị Nga 20€, Nguyễn thị Kim Phượng+Phạm đình Dũng 20€, Hùng Lan 10€, Nguyên Hưng 50€, Nguyễn Đức Mạnh 20€, Diệu Lộc 10€, Đồng Phúc Thiện Hảo 20€, Chúc Phước 10€, Trương thị Tú Anh 10€, Phạm văn Đức 10€, Trần minh Nhựt 30€, Trương văn Khanh 20€, Diệu Hòa 10€

Danh sách cúng dường Trai Tăng 29.08.2010:

ĐH Nguyên Tịnh+Nguyên Lạc 20€, Đào Phương Vi 15€, Đào minh Sáng 15€, Nguyễn Thanh Trường 10€, Thiện Hảo 5€, Nguyễn hữu Phước 10€, Châu bảo Chương 20€, gđ Nguyển thị Kim Phượng 10€, Hùng Lan 10€, Nguyễn đức Mạnh 10€, Đồng Phúc+Thiện Hảo 20€, Chúc Phước 10€, gđ Huỳnh Hiển 20€, Thu+Một 10€, Tuấn Vân 10€, Trần minh Nhựt 50€, Trầm thị Xuân Thủy 20€, Trầm thuận Đạt 20€

Danh sách cúng dường Trai Tăng 26.09.2010:

ĐH Nguyên Hưng 50€, Thu Hiển 20€, Nam Huê 30€, phát hành chè 200€, Từ Chi 20€, Thiện Hạnh 20€, Thúy Phồn 40€, Hùng Lan 20€, Viên Âm 50€