Lễ phóng sinh Khánh Nhật Phật A Di Đà ngày 13.12.2022

Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính gởi chư vị Cư sĩ,
hôm 13.12.2022 dưới cái lạnh căm căm của âm độ, đất trời đã vào đông, nhưng thời tiết vẫn không thể chướng ngại được những người noi gương Đức Phật thật hành đạo Bồ Tát đã đến để tham gia làm lễ quy y Tam Bảo cho chúng hữu tình, có vị đã đến sớm đứng trước giòng sông tự đọc kinh trước khi lễ phóng sinh 200kg cá, mang đậm chất từ mẫn.
Nguyện hồi hướng cho khắp pháp giới đồng triêm lợi lạc, đồng sinh tịnh độ, đồng thành Phật Đạo.
Nam Mô Độ Nhân Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.