L?ch Âm D??ng

 

L?ch sinh ho?t

This module requires the com_simplecalendar component!

Th? m?i Vu Lan


Kính g?i: Ch? Tôn ??c, Qúy ??o H?u Ph?t T? xa g?n

 

Trích y?u: V/v M?i tham d? L? Vu Lan vào ngày 29. 08. 2010 t?i

Ni?m Ph?t ???ng Viên Âm, Zollhausstr. 18, 90469 Nürnberg (Tel: 0911/7662749)

 

Nam Mô B?n S? Thích Ca Mâu Ni Ph?t

Vào ngày 29.08.2010 Ni?m Ph?t ???ng  Viên Âm t? ch?c L? Vu Lan d??i s? ch?ng minh và ch? l? Hòa Th??ng Ph??ng Tr??ng Viên Giác cùng phái ?oàn Chùa Viên Giác t?i Ni?m Ph?t ???ng Viên Âm, Zollhausstr. 18, 90469 Nürnberg

 

ch??ng trình ngày Vu Lan vào ngày ch? nh?t 29.08.2010

10h30 : Ph?t T? t?p trung

11 gi? 00 : L? Vu Lan và nh?ng l?i ??o t?

13 gi? 00 : Ng? Trai

 

Chúng con toàn th? Ph?t T? 3 vùng thành tâm cung th?nh Ch? Tôn thi?n ??c quang lâm ch?ng minh và trân tr?ng kính m?i qúy Ph?t T? ??ng h??ng v? tham d? ??i l?.

 

S? quang lâm và tham d? c?a Ch? Tôn ??c và qúy v? là m?t vinh d? l?n cho b?n t? chúng con trên ???ng tu t?p và ph?ng s? Tam B?o.

 

Kính chúc Ch? Tôn ??c và Qúy Ph?t T? m?t mùa Vu Lan Báo Hi?u an lành và nh? nguy?n

Nam Mô Vu Lan Duyên Kh?i ??i Hi?u M?c Ki?n Liên B? Tát Ma Ha Tát tác ??i ch?ng minh

TM. Ban H? Trì Tam B?o Ni?m Ph?t ???ng Viên Âm

Stempel_VienAm

Nguyên H?ng, Nguy?n T?ng L?c

 

??ng kính g?i:
- Hòa Th??ng Ph??ng Tr??ng Viên Giác
- ??i ??c Thích H?nh Gi?i
‘Kính Th?m T??ng’
- H?i Tr??ng HPTVNTN t?i CHLB ??c
‘Kính trình T??ng’
- H? s? l?u.

Xem th? m?i ? d?ng PDF

 
 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5