Lịch Âm Dương

Chương trình Tu Tập định kỳ

06:30 Công Phu Sáng

09:30 Tụng Kinh

11:00 Cúng ngọ và cúng chư hương linh

12:00 Chư Tăng thọ trai

Cư sĩ thọ lộc

13:00 Tổng vệ sinh và hoàn mãn 

Trụ Trì Viên Âm Tự
Thượng Toạ Thích Hạnh Hoà