Lịch Âm Dương

Chương trình tu tập năm 2022

Tháng 01.22

02.01: tụng kinh cầu an

16.01: Tu tập (Đại Đức Thích Hạnh Giới và TT. Thích Viên Duy thăm chùa)

31.01: 20giờ Sám hối cuối năm + 24:00 Đón giao thừa

Tháng 02.22

01.-06.02: Lễ Phật, hái lộc đầu năm

12.02: Lễ Rằm Thượng Nguyên

Tháng 03.22

06.03: Tu tập (Vía đức Phật Thích Ca Xuất Gia)

20.03: Tu tập (Vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sinh)

Tháng 04.22

03.04: Tu tập

23.-24.04: Tu tập (Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn)

Tháng 05.22

07.05: Đại Lễ Phật Đản tại Viên Âm (HT Phương Trượng và chư Tôn Đức Tăng Ni)

13.-15.05: Chánh Lễ Phật Đản tại Tổ Đình Viên Giác + An Cư

21.05: Tu Tập

Tháng 06.22: An Cư

12.06: Tu tập

26.06: Tu tập

Tháng 07.22: An Cư

03.07: Tu tập

24.07: Tu tập (Vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo)

Tháng 08.22: An Cư

07.08: Tu tập

12.-14.08 Đại Lễ Vu Lan tại Tổ Đình Viên Giác

21.08: Tu tập

Tháng 09.22 (ra Hạ)

03.09: Đại Lễ Vu Lan tại Viên Âm (HT Phương Trượng và chư Tôn Đức Tăng Ni)

25.09: Tu tập

Tháng 10.22

16.10: Tu tập (Vía Quán Thế Âm Xuất Gia)

23.10: Tu tập (Vía Phật Dược Sư)

Tháng 11.22

06.11: Tu tập (Thượng Toạ Thích Hoằng Khai)

20.11: Tu tập

Tháng 12.22

04.12: Tu tập

18.12: Tu tập (Vía Phật Di Đà)

23.-30.12: về Tổ Đình Viên Giác giỗ Tổ, hiệp kỵ và huân tu.

*Chương trình có thể tuỳ nghi thay đổi.