Lịch Âm Dương

Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản 2022

1. Thời Lăng Nghiêm buổi sáng

 

2. Thỉnh Sư

3. Tụng kinh Khánh Đản

4. HT ban lời đạo từ

5. Tắm Phật

6. Cúng vong

7. Chuẩn bị cúng dường

8. Cúng dường

 

Lễ phóng sanh

 

Chương trình tu tập năm 2022

Tháng 01.22

02.01: tụng kinh cầu an

16.01: Tu tập (Đại Đức Thích Hạnh Giới và TT. Thích Viên Duy thăm chùa)

31.01: 20giờ Sám hối cuối năm + 24:00 Đón giao thừa

Tháng 02.22

01.-06.02: Lễ Phật, hái lộc đầu năm

12.02: Lễ Rằm Thượng Nguyên

Tháng 03.22

06.03: Tu tập (Vía đức Phật Thích Ca Xuất Gia)

20.03: Tu tập (Vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sinh)

Tháng 04.22

03.04: Tu tập

23.-24.04: Tu tập (Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn)

Tháng 05.22

07.05: Đại Lễ Phật Đản tại Viên Âm (HT Phương Trượng và chư Tôn Đức Tăng Ni)

13.-15.05: Chánh Lễ Phật Đản tại Tổ Đình Viên Giác + An Cư

21.05: Tu Tập

Tháng 06.22: An Cư

12.06: Tu tập

26.06: Tu tập

Tháng 07.22: An Cư

03.07: Tu tập

24.07: Tu tập (Vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo)

Tháng 08.22: An Cư

07.08: Tu tập

12.-14.08 Đại Lễ Vu Lan tại Tổ Đình Viên Giác

21.08: Tu tập

Tháng 09.22 (ra Hạ)

03.09: Đại Lễ Vu Lan tại Viên Âm (HT Phương Trượng và chư Tôn Đức Tăng Ni)

25.09: Tu tập

Tháng 10.22

16.10: Tu tập (Vía Quán Thế Âm Xuất Gia)

23.10: Tu tập (Vía Phật Dược Sư)

Tháng 11.22

06.11: Tu tập (Thượng Toạ Thích Hoằng Khai)

20.11: Tu tập

Tháng 12.22

04.12: Tu tập

18.12: Tu tập (Vía Phật Di Đà)

23.-30.12: về Tổ Đình Viên Giác giỗ Tổ, hiệp kỵ và huân tu.

*Chương trình có thể tuỳ nghi thay đổi.

 
«StartZurück12WeiterEnde»

Seite 2 von 2